خانه / Estelam

Estelam

برای استعلام صحت گواهی پایان دوره از جداول زیر استفاده کنید.
در این لیست فقط افرادی که درخواست مدرک داشته اند ملاحظه میشوند.

نام دوره آموزشی نام دانشجو چهار رقم آخر کد ملی
Power BI مروارید رفیعی ۱۱۸۶
Power BI  احمد ایجابی ۰۷۰۵

 

نام دوره آموزشی نام دانشجو چهار رقم آخر کد ملی
دوره جامع هوش تجاری بهنام برخورداری ۰۵۷۹
دوره جامع هوش تجاری فاطمه حقیقی ۲۸۳۶