خانه / Estelam

Estelam

برای استعلام صحت گواهی پایان دوره از جداول زیر استفاده کنید.
در این لیست فقط افرادی که درخواست مدرک داشته اند ملاحظه میشوند.

نام دوره آموزشی نام دانشجو چهار رقم آخر کد ملی
Power BI صبا کشوری ۲۷۵۵
Power BI محبوبه سلیمی ۶۷۱۰
Power BI مروارید رفیعی ۱۱۸۶
Power BI  احمد ایجابی ۰۷۰۵
Power BI رحیم رمضانی ۷۵۰۱
Power BI ساره قوامی عادل ۸۱۵۱
Power BI بابک غلامی ۱۳۳۰
Power BI سیمین عادلی ۶۵۵۷
Power BI جلال یادگاری ۳۷۷۶
Power BI بهروز سلیمیان ۴۴۱۴

 

نام دوره آموزشی نام دانشجو چهار رقم آخر کد ملی
دوره جامع هوش تجاری بهنام برخورداری ۰۵۷۹
دوره جامع هوش تجاری فاطمه حقیقی ۲۸۳۶